STUPAVA
STUPAVA Pokojné bývanie
STUPAVA
STUPAVA V blízkosti Bratislavy
STUPAVA
STUPAVA Príroda
BERNOLAKOVO
BERNOLAKOVO Biela voda
Rodinné domy
ROVINKA
ROVINKA 1. a 2. izbové byty
ROVINKA
ROVINKA Blízko Bratislavy
ROVINKA
ROVINKA Dobré ceny
ROVINKA
ROVINKA Príjemné prostredie
KOLIBA
KOLIBA Rodinné domy
KOLIBA
KOLIBA Moderné bývanie na úrovni
KOLIBA
KOLIBA Výhľad na Bratislavu
ROVINKA
ROVINKA REALX
ROVINKA
ROVINKA WELLNESS
ROVINKA
ROVINKA
ROVINKA
ROVINKA
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

 

CENNÍK

/ platný od 1.1.2017 /

 

OCENENIE NEHNUTEĽNOSTI  – dedičské konania, BSM, súdne spory atď...

Vystavenie potvrdenia                                                                                                              30,- Eur

Vystavenie potvrdenia spojené s obhliadkou nehnuteľností                                                    50,- Eur

Vystavenie potvrdenia spojené s obhliadkou nehnuteľností, cestovné náklady                      100,- Eur

 

OHODNOTENIE NEHNUTEĽNOSTI – ZNALECKÝ POSUDOK

Byt                                                                                                                                        od 150,- Eur

Rodinný dom                                                                                                                        od 250,- Eur

Rozostavaný rodinný dom                                                                                                    od 200,- Eur

Obytný dom                                                                                                                           na vyžiadanie

Chata                                                                                                                                    od 250,- Eur

Garáž                                                                                                                                    od 120 Eur

Komerčné nehnuteľnosti                                                                                                        na vyžiadanie

Pozemok                                                                                                                               od 150 Eur

 

DOKUMENTY K NEHNUTEĽNOSTI

Vyzdvihnutie dokladov z katastra (kópie katastrálnej mapy, list vlastníctva na právne úkony, kópie pozemnoknižných vložiek a pod.)                                                                                                                od 20,- Eur

 

PRÍPRAVA NEHNUTELNOSTI NA PONUKU

Administratívne spracovanie, fotodokumentácia                                                                           od 30 Eur

 

INZERCIA NEHNUTEĽNOSTI - Inzercia nehnuteľnosti podľa počtu inzertných portálov :

Do 5 portálov                                                                                                                                  30 Eur / mesačne

DO 15 portálov                                                                                                                               40 Eur / mesačne

Do 40 portálov                                                                                                                               50 Eur / mesačne

 

REKLAMNÝ BANNER

Vypracovanie podľa veľkosti a farieb                                                                                                   od 50 Eur

OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI S MAKLÉROM                                                                              od 15 Eur            

 

GEODETICKÉ PRÁCE :    

Polohopisno-výškopisný plán                                                                                                               od 130,- Eur

Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľnosti, rozdelenie pozemku, na zameranie rozostavanej stavby, na zameranie stavby ku kolaudácií, na vyznačenie vecného bremena atď.                                                                                                                                                       od 209,- Eur

Vytýčenie hraníc pozemku                                                                                                                   od 119,- Eur

Vytýčenie stavby (rodinný dom) a staveniska                                                                                      od 119,- Eur

Digitálna technická mapa mesta Bratislava - ku kolaudácií                                                                 od 129,- Eur

Zameranie adresného bodu ku kolaudácií                                                                                           od 40,- Eur

Vytýčenie, zameranie inžinierskych sietí  individuálne :

Grafická identifikácia parcely                                                                                                                od 50,- Eur

Spätná grafická identifikácia parcely                                                                                                     od 70,- Eur

 

PRÁVNY SERVIS

 Vypracovanie nájomnej zmluvy                                                                                                           od 50,- Eur

Vypracovanie rezervačnej zmluvy na predaj nehnuteľností                                                                 od 50,- Eur

Vypracovanie kúpnej zmluvy                                                                                                                od 100,- Eur

Odovzdávací protokol                                                                                                                           od 15 Eur

Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností                                                         od 15 Eur

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností                                                                                od 15 Eur

Vyhotovenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností                                                                      od  50 Eur

Vyhotovenie zmlúv na na zriadenie vecného bremena, záložného práva                                            od 100 €

Vyhotovenie zmien údajov pre kataster nehnuteľností                                                                         od 50,- Eur

Majetkoprávne vysporiadanie                                                                                                               individuálne

Zastupovanie pri podávaní žiadostí do katastra nehnuteľností                                                            od 20,- Eur

Vyzdvihnutie dokladov z katastra (kópie katastrálnej mapy, list vlastníctva na právne úkony, kópie pozemnoknižných vložiek a pod.)                                                                                                                                                                                                                                        od 20,- Eur

 

 

 

FINANCOVANIE

Vybavenie hypotekárneho úveru                                                                                                         zdarma

Vybavenie spotrebného úveru                                                                                                             zdarma

 

POPLATKY ( Kataster nehnuteľností, administratívne, vinkulácia, notár )

Notárske poplatky – overenie podpisu                                                                                                od 2,50.- Eur

 

Zriadenie vinkulačného účtu – poplatok závisí od banky                                                                    od 30 Eur

 

Zriadenie notárskej úschovy                                                                                                   

Do 3300 Eur                                                                                                                                        od 23,50 Eur

Do 16 600 Eur                                                                                                                                     od 49,80 Eur

Do 33 300 Eur                                                                                                                                     od 99,60 Eur

Do 332 000 Eur                                                                                                                                   od 166,- Eur

Nad 332 000 Eur                                                                                                                                 od 332,- Eur

 

Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu                                                                       

                           8,00,- Eur

Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia  

                           8,00,-Eur

Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia

                           8,00,- Eur

 Výpis kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určrného operátu, za každú kópiu formátu A3,A4          

                           8,00,-Eur

 Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

                           8,00,- Eur

 Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v položkách 1 až 5

                           3,00.- Eur

 Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely      

                           15,00 Eur

 Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia         

                            3,00 Eur

 Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia   

                             17,00 Eur

Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia        

                              7,00 Eur

 Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 

                               27,00 Eur

 Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu         

                               7,00 Eur

Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4            

                               8,00 Eur

 Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní

                                66,00 Eur

 Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní

                                266,00 Eur

 Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní

                                                                                                                                                                   33,00 Eur

 Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní   

                                 133,00 Eur

 

OSTATNÉ

Stavebný úrad - Žiadosť / stavebné povolenie , zmena účelu stavby atd.../                                               od 50,- Eur

Živnostenský úrad – žiadosti a povolenia                                                                                                   od 50 Eur

Kompletná dokumentácia žiadosti k povoleniu prevádzkovania                                                                od 200,- Eur

Projektová dokumentácia                                                                                                                           na vyžiadanie

Interiérový design                                                                                                                                       na vyžiadanie

Stavebná činnosť                                                                                                                                        na vyžiadanie

Výstavba IS                                                                                                                                                 na vyžiadanie

Sťahovacie práce                                                                                                                                        na vyžiadanie

Upratovacie práce                                                                                                                                       na vyžiadanie

 

PROVÍZIE ZA SPROSTREDKOVANIE REALITNÝCH SLUŽIEB

 

Prenájom :

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti do dobu do 2 rokov                     - výška 1 mesačného nájomného

Sprostrdkovanie prenájmu nehnuteľnosti do doby do 6 rokov                       - výška 2 mesačného nájomného

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností nad 6 rokov                                 - výška 3 mesačného nájomného

 ( v cene je zahrnuté : obhliadky nehnuteľností, starostlivosť o klienta počas celej nájomnej doby, nájomná zmluva, odovzdávací protokol, výpoveď z nájmu , kompletný servis )

Predaj nehnuteľnosti

Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti                                                           po dohode s klientom

( v cene je zahrnuté : obhliadky nehnuteľnosti, starostlivosť o klienta, zastupovanie vo všetkých úkonoch, vyzdvihnutie dokladov z katastra (kópie katastrálnej mapy, list vlastníctva na právne úkony, kópie pozemno knižných vložiek a pod.) , vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie kúpnej zmluvy, vypracovanie návrhu na vklad , odovzdávací protokol, notárske poplatky, poplatky katastra – štandartné konanie, znalecký posudok, vybavenie hypotekárneho úveru, kompletná poradenská činnosť )

Minimálna provízia                                                                                                       2.000 Eur

 ( v cene je zahrnuté : obhliadky nehnuteľnosti, starostlivosť , vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie kúpnej zmluvy, vypracovanie návrhu na vklad , odovzdávací protokol, notárske poplatky, poplatky katastra – štandartné konanie )

 

                              

 

 

Ak Vás zaujíma reálna cena pre riešenie Vašej konkrétnej požiadavky, tak nás prosím kontaktujte  pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky služieb.

 

Novinky a aktuality
Ako funguje realitný trh Ako funguje realitný trh   Milí naši  klienti , Počas mojej...
Zoznam nehnuteľností
V krátkosti o nás

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok  8:00 – 16:30

Utorok       8:00 – 16:30

Streda       8:00 – 16:30

Štvrtok       8:00 – 16:30

Piatok        8:00 – 16:30

Sobota    Zatvorené

Nedeľa   Zatvorené